Search in Articles

Total records : 31

Article
Is qadar zahr piy~a hai shab-i tanh~a]~i k~a
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Ek tabassum th~i k~a]in~at mer~i
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
P~agal hav~a ke shor se lagt~a hai |dar mujhe
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
T~azah gulo_n k~i b~as hai |than|d~i hav~a]o_n me_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Tir~a and~az h~i and~az-i jah~a_n hot~a hai
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Ta|sv~ir se aur ky~a mil~a hai
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Tamann~a k~asht karte karte b~az~u shal hu]e hai_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Jurm-i n~akardah k~i _k_hv~abo_n se |saf~a]~i m~a_ng~u_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
_K_h~ak u|r~ate r~asto_n me_n q~afile sab ek hai_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Dast-i hunar me_n s~ar~a ta|sarruf hunar k~a hai
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Dil-i zindah ke tar~ane bh~i huv~a karte hai_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Day~ar-i j~an me_n kah~i_n daulat-i shajar nah mil~i
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
D~iv~ar-i shabist~a_n me_n kis~i `taur se dar ho
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
_Zarrah h~u_n aur sar-i dasht bikhar j~a]~u_ng~a
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Zindag~i ahl-i tamann~a pah gir~a_n bh~i to nah~i_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Sar pah t~aro_n k~i rid~a lab pah du[~a rakhte hai_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Sarm~ayah-yi bah~ar-i tamann~a kahe_n jise
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
[Umr bhar j~agn~a hai j~ag~ung~a
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Ko]~i ta|sv~ir to ho dh~up k~a man|zar h~i sah~i
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Ghar se ky~a nikle apne s~ath v~ir~ane lage
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Gharo_n me_n bai|the h~u]e dh~up k~i pan~ah me_n the
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Ghar y~un lu|t~a kih ghar me_n dar o b~am rah ga]e
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Lo vuh bh~i yih~i kahte hai_n
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Mer~a safar `tav~iltar mer~i |hay~at mu_k_hta|sar
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Main us se kaht~a bh~i ky~a sa_k_ht i`z`tir~ab me_n th~a
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Mai_n musht-i _k_h~ak th~a phir bh~i us
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
N~am th~a ik aur k~a, ta|svi~r th~i ik aur k~i
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Nah jab ko]~i shar~ik-i _z~at hog~a
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Vuh j~ate j~ate z~ist ke sab _k_hv~ab
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Vuh jo div~ar ~ashn~a]~i th~i
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full
Hav~a se mujh ko mil~i ha]i_n bash~arate_n ky~a ky~a
A_k_htar Hoshy~arp~ur~i
Nay~a daur
Full