Search in Articles

Total records : 46

Article
Ans~u]o_n k~i jah~a_n p~a]im~al~i rah~i
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Ab kise c~ahe_n kise |dh~un|d~a kare_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Ab h~u]~i d~ast~a_n raqam b~ab~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Apne pah~a|r _g_hairo_n ke gulz~ar hoga]e
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Ud~as~i k~a yih paththar ~ans~u]o_n se nam nah~i_n hot~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
U|rt~i kirno_n k~i raft~ar se teztar
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Ik piy~ar titliyo_n ke
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Bazm-i ~azm~a]ish hai, log apne shi[ro_n me_n t~are to|re l~ate hai_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Paththar ke jigar v~alo _g_ham me_n vuh rav~an~i hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Pa|triyo_n par kha|re do na]e |dabbo_n ne
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Paro_n me_n n~ur hai parv~az me_n |har~arat hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Jhinjhl~a ke kis~i lam|he vuh to|r bh~i sakt~a hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
C~and k~a |tuk|r~a nah s~uraj k~a num~a]indah h~u_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Cal mus~afir battiy~a_n jalne lag~i_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Cal mus~afir battiy~a_n jalne lag~i_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Cho|r kar _k_h~ak~i badan ~ab o hav~a ban j~a]~u_n mai_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
_k_huftah shajar laraz u|t|the jaise kih |dar ga]e
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Dil ke bahl~ane k~a ab ko]~i |thik~anah nah rah~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Dahakt~i dh~up samundar hai yih
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Dh~up ~at~i hai mujh ko phail~ane
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Dh~up k~i ~ag me_n gulz~ar-i _k_haz~a_n raushan hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
R~at k~i badliy~a_n bikharne lag~i_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
R~at ke samundar me_n |d~ub ga]~i sh~am
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Sabzah kuhs~aro_n par sar u|th~at~a rah~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Sabh~i se in dino_n r~u|th~a huv~a s~a lagt~a h~u_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Sisakte ~ab me_n kis~i k~i |sad~a hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Sau _k_hul~u|s b~ato_n me_n sab karam
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Shu[lah-yi fikr o i|hs~as me_n Badr j~i
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
|Sub|h k~a jha|rn~a hameshah hansne v~al~i [aurate_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
|Sub|h h~u]~i hai chup~a lo ham ko
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Faq~ir ~a]~inah hai pardah-i _k_hay~al nah~i_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Kise _k_habar th~i tujhe is `tar|h saj~a]~ung~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Manzil pah |hay~at ~a ke _zar~a thak s~i ga]~i hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Mer~a us se va[dah th~a ghar rahne k~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Mai_n nig~ar-i fikr o nig~ah ko kabh~i bh~ul
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
N~ariyal ke dara_k_hto_n k~i p~agal hav~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Vuh piy~ase jhonke bahut piy~ase
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Vuh c~and ne, gulo_n ne, shafaq ne cur~a]e hai_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Vuh _g_hazal v~alo_n k~a usl~ub samajhte honge
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Ham ko bek~ar liye phirte ho b~az~aro_n me_n
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Hans~i ma[s~um s~i, bacco_n k~i k~ap~i me_n [ib~arat s~i
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Hav~a me_n |dh~un|d rah~i hai ko]~i |sad~a mujh ko
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Hav~a me_n |dh~un|d rah~i hai ko]~i |sad~a mujh ko
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Yih car~a_g_h bena|zar hai yih sit~arah bezab~a_n hai
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Do lam|he
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full
Sipurd-i sh~am-i fan~a ~aft~ab-i shi[r h~u]~a
Bash~ir Badr
Nay~a daur
Full