Search in Articles

Total records : 34

Article
~Asm~a_n tere sit~aro_n pah kah~a_n zor abh~i
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ab yih soc~a hai tire hijr me_n j~i kar dekhe_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ursul~a ~a]~i hai tajd~id-i ma|habbat ke liye
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Badalt~a raht~a hai ky~a rang ~asm~a_n dekho
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Bahut dino_n mai_n ne kunj-i _k_halvat me_n apn~i ~av~az h~i sun~i hai
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
_K_hvud ba_k_hvud d~ur kabh~i dil k~a andher~a nah huv~a
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Zindag~i bh~i mire n~alo_n k~i shin~as~a nikl~i
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ko]~i ais~a nah~i_n jo phir _g_hazal kahne pah uks~a]e
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ko]~i r~ah nik~alo ko]~i bh~i k~am karo
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Kah~a_n ho ~a]o puk~aro hame_n bh~i hamnafas~a_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ky~a j~ane ky~a hai j~ad~u ky~a us me_n dilkash~i hai
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ky~a qiy~amat hai kih ham _k_hvud h~i kahe_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Mire hone se duny~a bh~i hai d~in bh~i
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Ma~i_n tire _g_ham me_n ab nah~i_n n~ash~ad
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Nashah-yi ma]e ke siv~a kitne nashe aur bh~i hai_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Har gha|r~i [umr-i firom~ayah k~i q~imat m~ange
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Hav~a ke jhonke jo ~a]e_n to un se kuch nah kaho
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Yih tamann~a nah~i_n ab dad-i hunar de ko]~i
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Pichle janam k~i kath~a]e_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
|Harf o alf~a|z ke _za_k_h~ire
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Dhiy~an giy~an
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Mai_n aur mai_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Nay~a paim~an
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
R~ashid k~a _zihn~i irtiq~a]
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nay~a daur
Full
Josh Mal~i|h~ab~ad~i
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
|Hasrat ke sh~a[ir~anah martabe k~a ta[ayyun
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
|Hasrat ke sh~a[ir~anah martabe k~a ta[ayyun
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
Cand lam|he D~a_g_h ke s~ath
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
_K_hv~ajah M~ir Dard k~ucah-yi ma|hb~ub me_n
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
Mashh~ur sh~a[ir, Gumn~am _g_hazalgo
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
|Zafar ek na]e z~aviye se
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
Taraqq~i pasand adab, adab nah~i_n |sa|h~afat hai
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
Na]~i sh~a[ir~i me_n kil~as~ik~i [an~a|sir
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full
Ham~ar~i [ishqiyah sh~a[ir~i
_K_hal~ilurra|hm~an A[|zam~i
Nig~ar
Full